La teva cistella : 0,00 €

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

L'empresa XID Creacions SL, amb N.I.F B43983352, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Volum 2484 Foli 136 Full T-40208 ins 1a. Amb domicili al Carrer Daroca, 1 de Montblanc (Tarragona) i amb el codi postal 43400. Correu electrònic: info@elstons.cat, d'ara en endavant EL VENEDOR.

Qualsevol compra d'un producte present a la tienda online de la web www.elstons.cat, requereix la consulta i l'aceptació d'aquests termesi condicions de venta. La compra des d'aquesta web i el fet de ferqualsevolcomanda suposa que s'ha llegiti acceptat les presents condicions de venda.


Preambul

Les presents condicions generals tenen per objecte definir els drets i obligacions d'ambdues parts, en el marc de la venda per internet de productes proposats pel venedor al consumidor.


Confirmació de la comanda

L'informació de la comanda, sera condirmada per un correu electrònic a l'email indicat pel comprador, després de la notificació de la comanda.


Confirmació i prova del pagament

Els registres emmagatzemats en els sistemes de l'empresa d'EL VENEDOR, en condicions adecuades de seguritat són considerats com prova de les comunicacions, comandesi pagaments entre ambes parts.

L'emmagatzematge de les ordres de compra i les factures, efectuades de forma fiable i duradora poden ser creades com a prova de compra.


Informació sobre els productes

Tots els esforços han estat realitzats per a garantitzar l'exactitut de l'informació present en el lloc web d'EL VENDEDOR o dels seus proveeïdors, malgrat tot no son responsables de las consecuencies, incidents, danys resultants de la transmisió electrònica o de l'exactitut de l'informació transmesa, inclús en el cas de que EL VENEDOR sigui conscient de la posibilitat de tals danys. Els noms i marques de productes i fabricants son utilitzats únicament amb finalitats d'identificació. Totesles fotos, descripcions i preus no són contractuals.


Periode de validesa de les ofertes i preus

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins la data indicada o fins a finalitzar el número d'existencies indicat. Així com els preus indicats en el moment de la consulta de la pàgina web.


Despeses de transport i terminis de lliurament

Els productes seran entregats a la direcció indicada pel comprador en el formulari de comanda, i solamenta les destinacions geogràfiques especificades en les formes de lliurament.

Tots els productes son enviats en perfecte estat. El client ha de notificar a la empresa de logistica (o al carter) el més mínim rastre d'impacte (forats, deformacions per la pressió, etc ..) en el paquet, i, cuan procedeixi, ha de rebutjar el paquet. Un producte idèntic serà enviat sense càrrec.

El cambi d'un producte declarat, després, i danyat durant l'enviament, sensecap tipus de reserva que hagi estat emes al rebre el paquet, no es pot tenir en compte.

A l'igual que amb qualsevol enviament, es posible que hi pugui haver un retràs o que el producte sigui extraviat. En tal cas, es contactarà amb l'empresa de logística per iniciar una investigació. Es faran tots els esforços necessaris, durant el temps necessari, per a trobar el paquet. En el seu cas, el comerciant sera reembolsat per l'empresa de logística i un nou paquet idèntic seralliurat sense costos.

Per la nostra part, declinem qualsevol responsabilitat en elsterminis de lliurament causats per l'empresa de logística, especialment en cas de perdua de productes, la meteorología o vagues laborals.


Error en el lliurament

El consumidor ha de comunicar al VENEDOR, el mateix dia de l'entrega o com últim plaç el primer dia habil després del lliurament, qualsevol tipus de reclamació degut a un error de lliurament  i/o a la no conformitat dels béns en espècie o en qualitat, respecte a les informacions proporcionades en el formulari de la comanda.

Finalitzat aquest període, qualsevol reclamació será denegada. La presentació d'aquesta reclamació davant el VENEDOR podrá ser dirigida a la DIRECCIÓ DEL VENEDOR.

El consumidor ha d'enviar una copia de la carta a la DIRECCIÓ DEL VENEDOR. Sense això, no s'efectuarà cap tipus de canvi.

Qualsevol reclamació feta segons les normes exposades anteriorment i després dels terminis assenyalats, no sera considerada i EL VENEDOR no sera responsable respecte als consumidors.

En cas d'error en l'entrega d'un intercanvi, qualsevol producte per a canviar o reembolsar haurà de ser tornat al VEDEDOR amb tots els elements de la comanda i en el seu embalatge original, en perfecte estat, a la DIRECCIÓ DEL VENEDOR.

Les despeses d'enviament aniran a càrrec del VENEDOR, a menys que es demostri que el producte no correspon amb la declaració original feta pel consumidor, per a què el canvi sigui efectuat correctament.


Garantia de productes

Les disposicions de les presents condicions no poden privar al consumidor de la garantia legal que exigeix que el venedor profesional ha de garantizar contra qualsevol tipus de defecte del producte vengut.

El consumidor es informat explícitament que el VENEDOR no es el fabricant dels productes presentats en el LLOC WEB DEL VENDEDOR i que el VENEDOR no es responsable dels productes defectuosos.

En consequència, en cas de dany a una persona o defecte del producte, solament la responsabilitat del fabricant sera solicitada pel consumidor, amb respecte a la informació en el envas del producte.

El període de garantia és de 6 mesos. Queden exclosos d'aquesta garantia, tots els productes reparats o modificats pel client o per qualsevolaltre empresa diferent als proveeïdors seleccionats pel VENEDOR.

La garantia podra ser ampliada segons lo disposat en el magatzemia la pàgina web.


Termini de retractació

El plaç de retractació que la Llei otorga al Client en cas de compra de béns es de set (7) dies naturals a partir de la data de recepció de la comanda. Durant aquest periode, el Client pot tornar, per compte seva, sense cap penalizació, el o els Productes que no li convinguin.

En aquest cas, el Client pot escollir entre el reembols de la quantitat pagada, a canvi de la devolució del o dels Productes, i l'intercambi del o dels Productes demanats. Queda entés que el o els Productes retornats, a càrrec del Client, han d'estar en bon estat, tal i com van ser lliurats pel VENEDOR.

Els productes sensibles (per exemple, DVD, CD, software) s'han de retornar sense haver estat oberts, per tal que el consumidor pugui exercir el seu dret de retractació.

Només els preus del o dels productes comprats es tindran en compte, amb reserva que els productes siguinretornats complets en el seu embalatge d'origen i en un estat similar al seu estat d'origen. No s'aceptaracap devolució si no ha contactat abansamb els nostres serveis per E-mail i obtenint un número de Devolució. Tot paquet remitit ssense el número de Devolució (DMA – Devolució de Material Autoritzat) sera rebutjat. A falta d'aquest acord, EL VENEDOR rebutjarà la recepció de tot producte amb devolució incompleta o sense número DMA. En tot cas, les despeses i riscos de las devolucions son a càrrec del client.

Les devolucions s'efectuaran a la DIRECCIÓ DEL VENEDOR – El dret de devolució no podrà ser exercit per a: - Artícles retornats incomplets, deteriorats, danyats o bruts per part del client. Aquests no seran recepcionats, o el preu de devolució sera disminuït. Un cop es recepcioni el paquet pels nostres serveis, s'efecturara el reembols.


Reserva de propietat

L'ús de marques registrades en aquest lloc web esta estrictament prohibit.


Causes de força major

Cap de les Parts sera responsable pel incumpliment total o parcial o pel retras en el cumpliment de les seves obligacions, de conformitatambaquest contracte, provocats per causes externes, fora del seu control (Causa de Força Major).

Es considera que dins de les Causes de Força Major s'han d'incluir, sense limitació alguna: guerra, motins, insurrecció, alteracions severes en la seguritat d'Internet, fallida técnica, accesos no autoritzats i/o intrusions en els servidors del lloc Web, vagues de toda índole i fallides telefoniques o de la computadora.

Si alguna de las Parts fa menció d'un Cas de Força Major, haurà de notificar a l'altre Part en un plaç de deu (10) dias habils, sobre el succes o de l'inminent succes de tal Cas.

Les Parts estan d'acord en mantenirse en comunicació de manera oportuna, per a determinar conjuntament els termesi condicions peromplir una comanda, si arribés a passar un cas de Força Major.

Al cap d'un (1) més d'interrupció degut a algún Cas de Força Major, EL VENEDOR podrá pendre la decisió de cancelar el (les) comanda (des), en aquest cas, reembolsara al Comprador, si la situació aplica.


Divisibilitat

Si una o més disposicions d'aquestes Condicions Generals de Venda es considera o declara invalida d'acord amb la llei, regulació o després una resolució inapelable emesa per una cort amb jurisdicció, les demes disposicions conservaran el seu abasti vigencia absoluts.


No renunciació

Si una part no senyala que no pot complir alguna de les obligacions llistades en les presents condicions generals, queda obligada a cumplir les dites obligacions.


Legislació aplicable

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que sera d'aplicació en lo no disposat en aquest contracte en materia d'interpretació, validesa i execució.

En cas de controversia o reclamació, el consumidor es dirigira principalmente al VENEDOR pertrobar una sol·lució amistosa.


Confidencialitat i Protecció de dades

En cumplimient de lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades pel Comprador formaran part del fitxer de clients del Venedor, la finalitat de la qual és el mantenimient de la relació contractual, el control i gestió de las vendes i els seus corresponents cobraments. El Venedor tractarà aquestes dades amb la màxima confidencialitat, i es compromet a no utilizar-los amb una finalitat diferent a aquella per a la que han estat recaptades, així com a conservar-los amb les degudes mesures que garanteixin la seva seguretat i eviten la seva alteració, perdua, tractament o accés no autoritzat.

El Venedor es compromet a guardar secret professional respecte de les referides dades personals, inclús uncop finalitzada la relació contractual.

El Comprador autoritza al Venedor a conservar les seves dades durant un periode de cinc anys un cop complerta la prestació contractual.

El Comprador disposa de la posibilitat d'ejercitar els drets d'accés, rectificació, cancelació, i oposició dirigint una comunicació per escrit a la atenció del VENEDOR o a través del lloc web, secció "El seu compte".


Reglament dels litigis

Qualsevolcomanda realizada a través del la botiga online DEL VENEDOR és amb l'acord del client, sense limitació, a les condicions de venda del VENEDOR.

Les presents condicions de venda en línea es sotmeten a la llei Espanyola.

En cas de litigi, la competència s'asigna als tribunals competents de la seu del VENEDOR a pesar de pluralitat de demandats o crida en garantia.